Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Korzystanie z naszej strony jest możliwe bez podania danych osobowych. Dla korzystanie z pojedynczych usług na naszej stronie mogą obowiązywać osobne ustalenia, o których wcześniej zostaną poinformowane osoby korzystające ze strony. Dane osobowe (np. nazwisko/nazwa, adres, e-mail, numer telefonu itp.) będą przez nas przetwarzane zgodnie z ustaleniami niemieckiego prawa o danych osobowych. Dane nazywa się osobowymi wtedy, gdy można je przyporządkować konkretnej osobie fizycznej. Podstawę prawną ochrony danych osobowych stanowi federalna ustawa o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) oraz ustawa o mediach elektronicznych (Telemediengesetz – TMG). Wskazane regulacje informują w tej kwestii o sposobie, zakresie i celu pobierania, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych przez dostawcę:

Jeśli nasza strona będzie żądać podania danych osobowych (na przykład imienia/nazwy, adresu lub adresu e-mail), pozostanie to, o ile będzie to możliwe, kwestią wyboru i własnej woli. Takie dane bez wyraźnej zgody nie będą przekazywane osobom trzecim.

Intellisoftware GmbH
Cargo City Süd Geb 638A
60549 Frankfurt
Tel: +49 (0)69 - 5308 439 20
E-Mail: info@intellisoftware.de

Pragniemy wskazać na to, że przekazywanie danych za pośrednictwem Internetu wykazuje pewne luki w kwestiach bezpieczeństwa, nie jest możliwa stuprocentowa ochrona przed atakami ze strony osób trzecich.

Cookies

Nasza strona korzysta z tzw. cookies w celu rozpoznania wielokrotnego korzystania z naszej oferty przez tych samych użytkowników/te same osoby korzystające z połączenia internetowego. Cookies nie są danymi tekstowymi, które przeglądarka internetowa zapisuje i przechowuje na dysku. Służą one optymalizacji naszej witryny oraz oferty. Chodzi tutaj przeważnie o tzw. „Session-Cookies”, które po zakończeniu odwiedzin strony zostają usunięte.

Cookies dostarcza jednak informacji, umożliwiających automatyczne rozpoznanie użytkownika. Rozpoznanie to odbywa się na podstawie zapisanego w Cookies adresu IP. Pozyskane w ten sposób informacje służą do tego, żeby optymalizować naszą ofertę i umożliwić łatwiejszy dostęp do naszej strony.

Instalację Cookies można powstrzymać przez odpowiednie ustawienia przeglądarki; pragniemy jednak zwrócić uwagę na to, że w takim wypadku niemożliwe będzie korzystanie z naszej strony internetowej w pełnym zakresie.

Dane serwera

Z przyczyn technicznych m.in. poniższe dane, które są przekazywane nam lub podmiotowi świadczącemu usługi internetowe za pośrednictwem przeglądarki internetowej, obejmują (tzw. Serverlogfiles):

- typ i wersja przeglądarki
- wykorzystywany system operacyjny
- strony, przez które odwiedzono naszą stronę internetową (Referrer URL)
- strony odwiedzane przez użytkownika
- data i godzina dostępu do nich
- protokół użytkownika, adres IP.

Te anonimowe dane będą przechowywane niezależnie od ewentualnie podanych danych osobowych, nie pozwalając w ten sposób na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków w odniesieniu do określonej osoby. Informacje te są wykorzystywane w celach statystycznych, w celu optymalizacji naszej witryny oraz oferty.

Funkcja rejestracji

Nasza strona oferuje możliwość zarejestrowania się. Podane w trakcie rejestracji dane, wynikające w jasny sposób z charakteru formularza rejestracyjnego będą pobierane i przechowywane wyłącznie w celu wykorzystania naszej oferty. Wraz z rejestracją na naszej stronie będziemy przechowywać datę oraz godzinę rejestracji. Służy to jako zabezpieczenie z naszej strony na wypadek bezprawnego wykorzystania danych przez osoby trzecie i rejestrację na naszej stronie przy pomocy takich danych. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane pozyskane w ten sposób nie będą również porównywane z danymi, które prawdopodobnie mogły zostać pobrane na naszej stronie przez inne komponenty.

Możliwość kontaktu

Na naszej stronie istnieje możliwość skontaktowania się z nami drogą mailową i/lub przez formularz kontaktowy. W takim przypadku dane użytkownika będą zapisywane w celu przetworzenia jego próby podjęcia kontaktu z nami. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane pozyskane w ten sposób nie będą również porównywane z danymi, które prawdopodobnie mogły zostać pobrane na naszej stronie przez inne komponenty.

Użycie Google-Analytics z funkcją utajnienia tożsamości

Nasza strona korzysta z Google-Analytics firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dalej zwaną „Google”. Google-Analytics korzysta z tzw. cookies, danych tekstowych, które są zapisywane na komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony przez użytkowników. Informacje pozyskane przez cookies, np. czas, miejsce i częstotliwość odwiedzin strony włącznie z adresem IP będą przekazywane Google w USA i tam przechowywane.

Na naszej stronie korzystamy z Google-Analytics z dodatkiem "_gat._anonymizeIp". Adres IP będzie w takim wypadku skrócony, a przez to anonimowy na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach objętych umową.

Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników, tworzenia raportów o aktywności strony internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony lub Internetu. Google będzie ewentualnie przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile prawo nie stanowi inaczej lub o ile osoby trzecie nie będą przetwarzać tych danych z upoważnienia Google.

W każdym razie Google nie będzie w żadnym wypadku łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi firmy. Instalację cookies można powstrzymać przez odpowiednie ustawienia przeglądarki; pragniemy jednak zwrócić uwagę na to, że w takim wypadku niemożliwe będzie korzystanie z naszej strony internetowej w pełnym zakresie.

Poza tym Google oferuje wtyczkę dezaktywująca (Add-on), która da więcej kontroli nad tym, jakie dane będą pozyskiwane przez Google na odwiedzanych przez użytkownika stronach. Wtyczka informuje skrypt Java (ga.js) Google Analytics, że żadne informacje nie powinny być przekazywane podczas odwiedzin strony. Wtyczka dezaktywująca nie zapobiega jednak przed przekazywaniem informacji nam lub ewentualnie innym, wskazanym przez nas usługodawcom ds. analizy internetowej. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie instalacji wtyczki do przeglądarki zachęcamy do odwiedzenia poniższej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Użycie serwisu facebook

Nasza strona korzysta z komponentów dostawcy facebook.com. Facebook jest serwisem facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Wraz z każdym pojedynczym wywołaniem naszej strony wyposażonej w takie komponenty komponent taki zleca pobranie odpowiedniego przedstawienia komponentu przez facebook przy użyciu wykorzystywanej przeglądarki. Wskutek takiego procesu facebook dowiaduje się, które strony konkretnie są odwiedzane w trakcie korzystania z Internetu.

W czasie korzystania z naszej strony przy jednoczesnym zalogowaniu się w serwisie facebook, facebook rozpoznaje zebrane przez komponenty informacje odnośnie konkretnie odwiedzanych stron i przyporządkowuje te informacje do prywatnego konta w serwisie. W przypadku polubienia lub skomentowania czegoś, informacje te będą przekazane przez prywatne konto, a następnie zachowywane. Ponadto informacja o odwiedzeniu naszej strony internetowej zostanie przekazana dalej serwisowi facebook. Dzieje się to niezależnie od tego, czy kliknie się na komponenty, czy nie.

Jeśli użytkownik chce powstrzymać przekazywanie i przechowywanie danych, a także połączenie naszej strony z serwisem facebook, należy wylogować się z serwisu facebook przed odwiedzeniem naszej strony. Wskazówki odnośnie ochrony danych przez facebook podają ponadto dokładne informacje, w szczególności odnośnie pobierania oraz korzystania z danych przez facebook, odnośnie związanych z tym praw, a także możliwości zmiany ustawień w celu ochrony sfery prywatnej: https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Poza tym na rynku dostępne są narzędzia zewnętrzne, przy pomocy których można zablokować wtyczki typu Facebook-Social-Plugins z Add-ons dla wszystkich popularnych przeglądarek http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

Lista wtyczek dla serwisu facebok dostępna jest pod poniższym adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Użycie poleceń w serwisie Twitter

Nasza strona korzysta z komponentów dostawcy Twittera. Twitter jest serwisem Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

Wraz z każdym pojedynczym wywołaniem naszej strony wyposażonej w takie komponenty komponent taki zleca pobranie odpowiedniego przedstawienia komponentu przez facebook przy użyciu wykorzystywanej przeglądarki. Wskutek takiego procesu facebook dowiaduje się, które strony konkretnie są odwiedzane w trakcie korzystania z Internetu.

Nie mamy ani wpływu na dane, które Twitter pobiera w ten sposób, ani na zakres pobieranych w ten sposób danych. Zgodnie z naszym stanem wiedzy Twitter pobiera za każdym razem URL każdorazowo wywołanej strony oraz adres IP użytkownika, jednak nie w celach innych niż przedstawienie komponentów Twittera. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych serwisu Twitter na stronie http://twitter.com/privacy.

Ustawienia odnośnie danych osobowych można zmienić w ustawieniach konta pod adresem http://twitter.com/account/settings ändern.

Użycie komponentów YouTube wraz z poszerzonym trybem ochrony danych

Nasza strona korzysta z komponentów (filmów) przedsiębiorstwa YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, przedsiębiorstwa Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Wykorzystujemy przy udostępnioną przez YouTube opcję „- poszerzony tryb ochrony danych – ”.

Podczas wywołania jakiejś strony, na której znajduje się film, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube, a przez to przedstawiona treść w oknie przeglądarki. Zgodnie z informacjami ze strony YouTube w „- poszerzonym trybie ochrony danych – ” do serwerów YouTube przekazywane są jedynie te dane, w szczególności te dotyczące odwiedzi naszej strony podczas oglądania filmu. W przypadku jednoczesnego zalogowania się w serwisie YouTube, informacje te zostaną przypisane do konta YouTube danego użytkownika. Można temu zapobiec przez wylosowanie się ze strony przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Dalsze informacje odnośnie ochrony danych osobowych przez YouTube znajdują się na poniższej stronie Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Informacje/odwołanie/usunięcie

Na podstawie federalnego prawa o ochronie danych w przypadku pytań istnieje możliwość bezpłatnego zwrócenia się do nas w związku z pobieraniem, przetwarzaniem lub wykorzystywaniem Państwa danych osobowych oraz ich korekty, zablokowania ich, usunięcia lub odwołania zgody. Zwracamy uwagę na to, że przysługuje Państwu prawo do korekty błędnych danych lub usunięcia danych osobowych, względem takiego roszczenia nie ma prawnego obowiązku przechowywania takich danych.